In nomine patris…

Cirkevné svätostánky sú nielen miestom, kde človek dokáže načerpať energiu alebo sa spojiť so svojím Bohom, ale aj cenným dedičstvom časov dávno minulých. Nie je tomu inak ani v Hurbanove, kde nájdeme až štyri božie chrámy.

Chronologicky najstaršími cirkevnými stavbami na území dnešného Hurbanova boli románsky kostol v chotári Bohatej resp. Kláštor v lokalite Aba. Zvyšky týchto stavieb datujú archeológovia do obdobia 11. – 12. stor. n. l.

Spomedzi stále stojacich a slúžiacich svätostánkov je najstarším rímskokatolícky kostol sv. Anny v Bohatej. V barokovom štýle ho v roku 1735 dala postaviť rodina Ordódyovcov ako kaplnku pri svojej krypte, ktorá je dostupná z lode kostola. Najviac jeho kráse prídete na chuť pri západe Slnka, keď vyniká
hlavne priečelie so zvonicou, ktorá bola pristavaná v roku 1811.

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi je druhým najstarším na území Hurbanova, keď postavený bol v rokoch 1911 – 1912. Pozostáva z jednej lode a postavený je v románskom štýle s tzv. tribúnou. Ako základy boli použité zvyšky vyššie zmieneného kláštora na Abe a možno aj preto až do dnešného dňa prežíva bez väčších ťažkostí v plnej svojej kráse.

Pri zrode najväčšieho hurbanovského chrámu stál požiar, ktorý 29. júna 1911 zničil medzi iným aj barokový kostol, na ktorého mieste dnes stojí rímskokatolícky kostol sv. Ladislava postavený v secesnom štýle. Jeho architektom bol István Medgyaszay  a dokončený bol v roku 1913. Jeho dominantou je kostolná veža vysoká 42 metrov, ale pozornosť si zaslúži aj strecha, ktorá je položená na oktagone budovy kostola.

Nezachovala sa žiaľ žiadna pamiatka po početnej židovskej komunite, ktorá tvorila dvoma svetovými vojnami takmer 1/5 spomedzi všetkých obyvateľov mesta. Židovská synagóga stojaca v Súdnej ulici bola rozobratá tesne po skončení II. svetovej vojny a jej materiál poslúžil na výstavbu niekoľkých kresťanských chrámov v blízkom okolí.

Odkazom minulosti sú zaiste aj hrobky dvoch najvýznamnejších staroďalianskych rodov. Rodinnú hrobku Konkolyovcov a priľahlú kaplnku neprehliadne nik, kto do Hurbanova prichádza z Komárna. Naopak rodinnú hrobku Fesztyovcov je potrebné hľadať na hurbanovskom cintoríne, kde však svojou výškou a prepracovanosťou zaiste ihneď upúta pohľady.

K úplnosti zoznamu sakrálnych pamiatok na území dnešného Hurbanova je potrebné prirátať aj modlitebne Evanjelickej  resp. Baptistickej cirkvi v Bohatej alebo zvonicu a sochu sv. Jána  Nepomuckého v rovnakej mestskej časti.

0 comments